SAMO

Information in English can be found further down the page.

Det kan som student vara svårt att veta vem man ska vända sig till i olika frågor. Oavsett vad du undrar eller vill ha hjälp med kan du alltid vända dig till mig. Jag är studerandearbetsmiljöombud (SAMO) för Bioteknik, Kemiteknik med fysik, Globala system, Innovative and sustainable chemical engineering och Biotechnology. Det innebär att jag representerar dig som student i frågor som rör utbildningens utformning, psykosociala arbetsmiljön och fysiska arbetsmiljön. Jag arbetar alltså för att alla ska trivas och må bra på våra utbildningar!

Som SAMO har jag tystnadsplikt, vilket innebär att jag inte får sprida vidare något som du berättar för mig i förtroende. Du kan alltså kontakta mig oavsett om det är något i din arbetsmiljö som behöver förbättras eller om om du känner dig diskriminerad eller trakasserad.

 

Namn: Wilma Vidmark

Mail: samo@kfkb.se

Telefon: 073 077 37 95

 

 


 

Felanmälan

Om du upptäcker något fel i Chalmers lokaler, till exempel lampor som inte fungerar, trasiga möbler eller att det är väldigt kallt, kan du felanmäla detta. Det görs enklast genom att maila 8800@chalmers.se och ange vilket hus det gäller samt våning och rumsnummer. Du kan även ringa 031-772 88 00.


Det studiesociala nätverket

 

Feelgood

Feelgood Göteborg City är din studenthälsovård. Dit kan du vända dig om du får problem med studierelaterad ohälsa. Det betyder att besvären ska vara orsakade av studier/studiesituation eller ha inverkan på den individuella studiekapaciteten. Ett första bedömningsbesök erbjuds alltid för att kartlägga och hänvisa till rätt kompetens på Feelgood eller annan vårdgivare utanför studentvården.

Telefonrådgivning: 010-810 81 92 

Besöksadress: Östra Hamngatan 26, 411 09 Göteborg​

Besökstid: måndag – fredag 08:00-16:00 

Hemsida: https://feelgood.se/


Studievägledare

Om du är i behov av studievägledning- och planering, information, hjälp vid sjukskrivning eller socialt stöd kan du kontakta din studievägledare.

Studievägledare för studenter på Bioteknik och Kemiteknik med fysik samt masterprogrammen Biotechnology och Innovative and Sustainable Chemical Engineering är Emilia Rózsa. (För övriga masterprogram, se länken här)

Studievägledare för studenter på Globala system är Josephine Björk. 

 

Bt/Kf/MPISC/MPBIO:

Namn: Emilia Rózsa

Mail: emilia.rozsa@chalmers.se

Telefon: 031-772 66 83

 

GS:

Namn: Josephine Björk

Mejl: josephine.bjork@chalmers.se

Telefon: 031-772 27 44


Studerandeombud

Studerandeombuden erbjuder stöd och hjälp för studenter som känner sig orättvist behandlade på Chalmers eller är inblandade i fall hos disciplinnämnden.

Mail: studerandeombud@chalmers.se

Namn: Carl Johan Franzén

Telefon: 031-772 38 08

Namn: Mats Norell

Telefon: 031-772 12 60


Studentpräst

Till studentprästen kan du vända dig om du vill prata med någon angående något oförutsett som inträffat i ditt liv, eller för att träffas flera gånger för att bearbeta och samtala om relationer, sorg, livsval och mening eller frågor inom etik, livsåskådning och människosyn. Prästen har tystnadsplikt och din egen religion eller livsåskådning spelar ingen roll.

Namn: Lars van der Heeg

Telefon: 0730 30 07 49

Hemsida: https://student.portal.chalmers.se/

Besöksadress: Campus Johanneberg, Kårhuset vån 3

Besökstider: Måndagar och torsdagar 9-15, samt onsdagar 13-15


Chalmers studentkårs sociala enhet

Har du frågor som rör det studiesociala, studiemedel, sjukvård eller försäkringar som SAMO inte kan svara på kan du kontakta sociala enhetens ordförande, Lovisa Eriksson.

Namn: Lovisa Eriksson

Mail: so@chalmersstudentkar.se

Telefon: 031-772 39 18


Samordnare för studenter med funktionsvariationer

Är du i behov av särskilt stöd i dina studier? Till exempel om du har någon funktionsvariation, dyslexi, autismspektrumsdiagnos osv. Logga in i Nais med ditt Chalmers ID eller samma inloggning som du använder till antagning.se och följ instruktionerna. Du behöver ha ett intyg som styrker din funktionsvariation för att kunna göra din ansökan.

Om detta verkar krångligt eller du saknar intyg kan även du kontakta Chalmers funkasamordnare för att få hjälp eller mer information!  Alla studenter på Chalmers ska kunna skriva en tenta!

Läs mer på studentportalen, här

NAIS: https://www.nais.uhr.se/

Mail: funka@chalmers.se


Arbetsmiljöingenjörer

Chalmers har två arbetsmiljöingenjörer. Dessa samordnar och utvecklar arbetsmiljöarbetet på Chalmers.

Mail: arbetsmiljo.stodet@chalmers.se

Namn: Rickard Andersson

Telefon: 031-772 67 65

Namn: Samuel Fröjmark

Telefon: 031-772 68 65


Ungdomsmottagningen

Är du under 25 år och har du frågor om sex och relationer eller är i behov av att prata med någon kan du vända dig till ungdomsmottagningen. Där finns barnmorska, sjuksköterska, gynekolog, kurator, psykolog och allmän specialistläkare. Hitta din närmaste mottagning här.


English

As a student it may be hard knowing who to contact or where to turn with various questions. Regardless of what you need help with you can always contact me – I am the student safety and welfare representative (SAMO) at the bachelor’s program in Biotechnology, Chemistry with physics and Global Systems, as well as the masters program in Innovative and sustainable chemical engineering and Biotechnology. That means I represent you as a student in questions regarding the configuration of courses and the psychosocial and physical learning environment, meaning I work towards making you as a student thrive and prosper here at Chalmers!

I am bound by professional secrecy meaning what you tell me in confidence I can’t disclose without your agreement. This means that you can contact me regardless of if it’s something in your learning environment you want to change, or if you feel harassed or discriminated.

 

Name: Wilma Vidmark

E-mail: samo@kfkb.se

Phone: 073 077 37 95

 

 


 

Error report

If you experience any errors in the Chalmers facilities, for instance if a lamp isn’t working or furniture is broken, you can report it by sending an email to 8800@chalmers.se or by calling 031-772 88 00. Specify what’s wrong as well as which house, floor and room number.


The student welfare network

 

Feelgood

Feelgood Gothenburg City is your student health centre. You can contact Feelgood if you experience problems with study-related illness. You are always offered an initial assessment visit where the staff can direct you to the right competence at Feelgood or at another healthcare provider outside the student health centre.

Phone: 010-810 81 92 

E-mail: student.goteborg@feelgood.se​

Address: Östra Hamngatan 26, 411 09 Göteborg​

Webpage: https://feelgood.se/


Student counsellor

If you are in need of student counseling or planning, information, help with sick leave or social support, you can contact your student counselor.

The student counselor for Biotechnology, Chemical Engineering with Physics as well as the master programs Biotechnology and Innovative and Sustainable Chemical Engineering is Emilia Rósza. For other Master programs, visit Studentportalen here

The student counselor for Global Systems is Josephine Björk.

 

Bt/Kf/MPISC/MPBIO:

Name: Emilia Rózsa

E-mail: emilia.rozsa@chalmers.se

Phone: 031-772 66 83

 

GS:

Name: Josephine Björk

E-mail: josephine.bjork@chalmers.se

Phone: 031-772 27 44


Studerandeombud

Studerandeombud offer support and help to students who feel that they have been treated unjustly at Chalmers or are involved in cases at the disciplinary council.

E-mail: studerandeombud@chalmers.se

Name: Carl Johan Franzén

Phone: 031-772 38 08

Name: Mats Norell

Phone: 031-772 12 60


Student priest

If something unexpected happens in your life, or if you feel the need to process and discuss relationships, grief, life choices or issues regarding ethics and life opinions, you can contact the student priest. The priest has professional secrecy and you are welcome to contact the priest regardless of your own religion or life philosophy.

Name: Lars van der Heeg

Phone: 0730 30 07 49

Webpage: https://www.student.portal.chalmers.se/

Adress: Campus Johanneberg, Kårhuset, third floor

Visiting hours: Mondays & Thursdays 9am-3pm, Wednesdays 1pm-3pm


Student welfare officer

If you have questions about student welfare, study assistance, healthcare or insurance that I as a SAMO can’t answer you can contact the student welfare officer Lovisa Eriksson.

Name: Lovisa Eriksson

E-mail: so@chalmersstudentkar.se

Phone: 031-772 39 18


Coordinators for students with a disability

Do you need support with your studies? For instance if you have a disability, dyslexia our autisn diagnosis etc you can turn to FUNKA. In order to receive assistance you sign into NAIS with your Chalmers ID and follow the instructions. You will need a certificate that supports your disability in order to make your application for assistance.

If this seems difficult or you lack a certificate you can contact the FUNKA-coordinators at Chalmers to get help. All students at Chalmers should be able to write an exam!

To learn more visit studentportalen, here.

NAIS: https://www.nais.uhr.se/

E-mail: funka@chalmers.se


Work environment engineers

Chalmers has two work environment engineers who coordinate and work to improve the working enviroment at Chalmers.

E-mail: arbetsmiljo.stodet@chalmers.se

Name: Rickard Andersson

Phone: 031-772 67 65

Name: Samuel Fröjmark

Phone: 031-772 68 65


Youth clinic

If you are under the age of 25 and have questions on sex and relations or need someone to talk to, you can contact the youth clinics of Gothenburg. They offer midwifes, nurses, gynocologists, psychologists and general doctors.

Find the closest clinic here.