SAMO

Det kan som student vara svårt att veta vem man ska vända sig till i olika frågor. Oavsett vad du undrar eller vill ha hjälp med kan du alltid vända dig till mig. Jag är studerandearbetsmiljöombud (SAMO) för Bioteknik, Kemiteknik med fysik, Globala system, Innovative and sustainable chemical engineering och Biotechnology. Det innebär att jag representerar dig som student i frågor som rör utbildningens utformning, psykosociala arbetsmiljön och fysiska arbetsmiljön. Jag arbetar alltså för att alla ska trivas och må bra på våra utbildningar!

Som SAMO har jag tystnadsplikt, vilket innebär att jag inte får sprida vidare något som du berättar för mig i förtroende. Du kan alltså kontakta mig oavsett om det är något i din arbetsmiljö som behöver förbättras eller om om du känner dig diskriminerad eller trakasserad.

 

Namn: Sofia Bosson

Mail: samo@kfkb.se

Telefon

 

 

 

 

Sammanfattning av information finns längst ner!

Felanmälan

Om du upptäcker något fel i Chalmers lokaler, till exempel lampor som inte fungerar, trasiga möbler eller att det är väldigt kallt, kan du felanmäla detta. Det görs enklast genom att maila 8800@chalmers.se och ange vilket hus det gäller samt våning och rumsnummer. Du kan även ringa 031-772 88 00.

Det studiesociala nätverket

Feelgood

Hit kan du vända dig om du har psykiska eller fysiska problem som är orsakade av eller relaterade till studierna. Besök bokas genom att fylle i ett formulär på Feelgoods hemsida. Första gången behöver du aktivera ditt konto. Gör det genom att trycka på knappen “aktivera konto”. 

Telefonrådgivning: 010-810 81 92 

Besöksadress: Otterhällegatan 2, 411 18 Göteborg

Hemsida: https://feelgood.se/

 

Studievägledare

Om du är i behov av studievägledning- och planering, information, hjälp vid sjukskrivning eller socialt stöd kan du kontakta din studievägledare.

Studievägledare för studenter på Bioteknik och Kemiteknik med fysik är Emilia Rózsa. För masterstudenter, se respektive program på Studentportalen > Kontakt och service > Kontaktpersoner per program > Masterprogram. (länk: https://student.portal.chalmers.se/sv/kontaktochservice/kontaktpersoner_per_program/Sidor/Masterprogram.aspx)

Namn: Emilia Rózsa

Mail: emilia.rozsa@chalmers.se

Telefon: 031-772 66 83

 

Studerandeombud

Studerandeombuden erbjuder stöd och hjälp för studenter som känner sig orättvist behandlade på Chalmers eller är inblandade i fall hos disciplinnämnden.

Mail: studerandeombud@chalmers.se

Namn: Carl Johan Franzén

Telefon: 031-772 38 08

Namn: Mats Norell

Telefon: 031-772 12 60

 

Högskolepräst

Till högskoleprästen kan du vända dig om du vill prata med någon angående något oförutsett som inträffat i ditt liv, eller för att träffas flera gånger för att bearbeta och samtala om relationer, sorg, livsval och mening eller frågor inom etik, livsåskådning och människosyn. Prästen har tystnadsplikt och din egen religion eller livsåskådning spelar ingen roll.

Lars van der Heeg (https://student.portal.chalmers.se/sv/kontaktochservice/Sidor/prast.aspx)

Telefon: 0730 30 07 49

Besöksadress: Campus Johanneberg, Kårhuset vån 3

Besökstider:

Måndagar kl 9-15

Onsdagar kl 13-15

Torsdagar kl 9-15

 

Chalmers studentkårs sociala enhet

Har du frågor som rör det studiesociala, studiemedel, sjukvård eller försäkringar som SAMO inte kan svara på kan du kontakta sociala enhetens ordförande, Anna Lindqvist.

Namn: Anna Lindqvist

Mail: so@chalmersstudentkar.se

Telefon: 031-772 39 18

 

Samordnare för studenter med funktionsnedsättning

Är du i behov av särskilt stöd i dina studier? Till exempel om du har någon funktionsvariation, dyslexi, autismspektrumsdiagnos osv. Logga in i Nais med ditt Chalmers ID eller samma inloggning som du använder till antagning.se och följ instruktionerna. Du behöver ha ett intyg som styrker din funktionsnedsättning för att kunna göra din ansökan.

Om detta verkar krångligt eller du saknar intyg kan även du kontakta Chalmers funkasamordnare för att få hjälp eller mer information!  Alla studenter på Chalmers ska kunna skriva en tenta!

Läs mer på studentportalen. (https://student.portal.chalmers.se/sv/kontaktochservice/funktionsneds%C3%A4ttning/Sidor/funktionsneds%C3%A4ttning.aspx)

NAIS: https://www.nais.uhr.se/

Mail: funka@chalmers.se

 

Arbetsmiljöingenjörer

Chalmers har tre arbetsmiljöingenjörer. Dessa samordnar och utvecklar arbetsmiljöarbetet på Chalmers.

Mail: arbetsmiljo.stodet@chalmers.se

Namn: Magnus Åkerström

Telefon: 031-772 21 83

Namn: Rickard Andersson

Telefon: 031-772 67 65

Namn: Samuel Fröjmark

Telefon: 031-772 68 65

 

Ungdomsmottagningen

Är du under 25 år och har du frågor om sex och relationer eller är i behov av att prata med någon kan du vända dig till ungdomsmottagningen. Där finns barnmorska, sjuksköterska, gynekolog, kurator, psykolog och allmän specialistläkare. Hitta din närmaste mottagning här. (http://www.umo.se/Hitta-din-mottagning/).

 

[English]

As a student it may be hard knowing who to contact or where to turn with various questions. Regardless of what you need help with you can always contact me – I am the student safety and welfare representative (SAMO) at the bachelor’s programme in Biotechnology, Chemistry with physics and Global Systems, as well as the masters programme in Innovative and sustainable chemical engineering and Biotechnology. That means I represent you as a student in questions regarding the configuration of courses and the psychosocial and physical learning environment, meaning I work towards making you as a student thrive and prosper here at Chalmers!

I am bound by professional secrecy meaning what you tell me in confidence I can’t disclose without your agreement. This means you can contact me regardless if it’s something in your learning enviroment you want to change, or if you feel harassed or discriminated.

 

Name: Sofia Bosson

Mail: samo@kfkb.se

Phone

 

 

 

 

Summary of the information is at the bottom of the page (in swedish)!

Error report

If you experience any errors in the Chalmers fascilities, for instance if a lamp isn’t working or furniture is broken, you can error report this. The most simple way of doing this is by sending an email to 8800@chalmers.se and specify whats wrong, what house and floor as well as what room number. You can also call  031-772 88 00 to report an error.

 

The student welfare network

Feelgood

If you experience physical or psychological problems due to or linked to your studies you can turn to Feelgood. As an international student, you can not book an appointment via the web form as a Swedish social security number is required. But you can easily book your appointment by phone or e-mail address;

Phone: 010-810 81 92 

E-mail: student.goteborg@feelgood.se​

Adress: Otterhällegatan 2

Homepage: https://feelgood.se/

 

Student counsellor

If you are in need of student counseling or planning, information, help with sick leave or social support, you can contact your student counselor.

The student counselor for Biotechnology and Chemical Engineering with physics are Catarina Olsson. For Master’s students, see respective programs at Student Portal> Contact and Service> Contacts per Program> Master’s Program. (link: https://student.portal.chalmers.se/sv/kontaktochservice/kontaktpersonerperperprogram/Sidor/Masterprogram.aspx)

Name: Catarina Olsson

Mail: catarina.olsson@chalmers.se

Phone: 031-772 28 07

 

Studerandeombud

Studerandeombud offer support and help to students who feel that they have been treated unjustly at Chalmers or are involved in cases at the disciplinary council.

Mail: studerandeombud@chalmers.se

Name: Carl Johan Franzén

Phone: 031-772 38 08

Name: Mats Norell

Phone: 031-772 12 60

 

University priest

If something unexpected happens in your life, or if you feel the need to process and discuss relationships, grief, life choices or issues regarding ethics and life opinions, you can contact the university priest. The priest has professional secrecy and you are welcome to contact the priest regardless of your own religion or life philosophy.

Name: Lars van der Heeg (https://student.portal.chalmers.se/sv/kontaktochservice/Sidor/prast.aspx)

Phone: 0730 30 07 49

Adress: Campus Johanneberg, Kårhuset vån 3

Visiting hours:

Mondays 9-15

Wednesdays 13-15

Thursdays 9-15

 

Student welfare officer

If you have questions about student welfare, study assistance, healthcare or insurance that I as a SAMO can’t answer you can contact the student welfare officer Anna Lindqvist

Name: Anna Lindqvist

Mail: so@chalmersstudentkar.se

Phone: 031-772 39 18

 

Coordinators for students with a disability

Do you need support with your studies? For instance if you have a disability, dyslexia our autisn diagnosis etc you can turn to FUNKA. In order to receive assistance you sign into NAIS with your Chalmers ID and follow the instructions. You will need a certificate that supports your disability in order to make your application for assistance.

If this seems difficult or you lack a certificate you can contact the FUNKA-coordinators at Chalmers to get help. All students at Chalmers should be able to write an exam!

To learn more visit studentportalen. (https://student.portal.chalmers.se/sv/kontaktochservice/funktionsneds%C3%A4ttning/Sidor/funktionsneds%C3%A4ttning.aspx)

NAIS: https://www.nais.uhr.se/

Mail: funka@chalmers.se

 

Work environment engineers

Chalmers has three work environment engineers who coordinate and work to improve the working enviroment at Chalmers.

Mail: arbetsmiljo.stodet@chalmers.se

Name: Magnus Åkerström

Phone: 031-772 21 83

Name: Rickard Andersson

Phone: 031-772 67 65

Name: Samuel Fröjmark

Phone: 031-772 68 65

 

Youth clinic

If your under the age of 25 and have questions on sex and relations or need someone to talk to you can contact the youth clinics of Gothenburg. They offer midwifes, nurces, gynocologists, shrinks and general doctors.

Find the closest clinic here; (http://www.umo.se/Hitta-din-mottagning/).